Nghị quyết 41, đặc sản riêng cho cộng đồng doanh nghiệp trong dịp Tết doanh nhân 2023

Trong dịp Tết doanh nhân năm 2023, xin chia sẻ về Nghị quyết số 41-NQ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 10/10/2023. Phải nói đây là một món quà tuyệt vời cho cộng đồng doanh nhân Việt.

Nghị quyết này mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của các doanh nhân Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ sức gánh vác nhiệm vụ tiên phong thực hiện mục tiêu và khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đây là món quà đặc biệt dành tặng cho cộng đồng doanh nghiệp trong dịp Tết doanh nhân năm nay. Nghị quyết này đã thay thế cho Nghị quyết số 09 được ban hành cách đây 12 năm.

Thủ tướng đã gặp mặt giới doanh nhân vào chiều ngày 11/10 để bàn bạc và chia sẻ về các chính sách mới liên quan đến doanh nghiệp. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nhân Việt Nam và đưa nước ta tiến tới một tương lai rạng ngời.

Nghị quyết số 41-NQ/TW không chỉ đề cập đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới, mà còn có những chính sách và giải pháp cụ thể hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Điều này bao gồm việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và cải thiện các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đẩy mạnh công nghệ thông tin và ứng dụng kỹ thuật số trong sản xuất và kinh doanh, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, Nghị quyết số 41-NQ/TW cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới để tạo ra thêm cơ hội và tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Với Nghị quyết số 41-NQ/TW, hy vọng rằng sự phát triển của các doanh nhân Việt Nam sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và nâng cao đời sống của người dân Việt Nam.

TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VỚI SỰ TĂNG SỐ LƯỢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 41 là tăng cường phát triển đội ngũ doanh nhân với sự tăng số lượng và nâng cao chất lượng. Điều này đòi hỏi sự cơ cấu hợp lý, kết hợp giữa tầm nhìn xa, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh và đạt được sự giàu có một cách công bằng và đáng khẳng định. Đội ngũ này cần phải năng động, sáng tạo và có khả năng quản lý hiện đại. Đồng thời, họ cần tuân thủ các quy định pháp luật, có đạo đức và văn hoá kinh doanh mang tính dân tộc. Bên cạnh đó, họ cũng phải có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường và đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển của quốc gia.

Theo Nghị quyết số 41, tới năm 2030, mục tiêu là phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam với quy mô, năng lực và trình độ đủ để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Chúng ta cần nỗ lực để ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt được tầm quốc gia và một số doanh nghiệp vượt quá ranh giới quốc gia, trở thành những nhà lãnh đạo trong các ngành và lĩnh vực chính. Đồng thời, một số doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành chủ nhân của các chuỗi giá trị trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Họ cần có khả năng cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên và chuyên sâu.

Đến năm 2045, mục tiêu của chúng ta là phát triển một đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đủ để đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia với thu nhập cao, có vị thế và uy tín trong khu vực và quốc tế. Chúng ta hy vọng có một phần doanh nghiệp sẽ có thương hiệu toàn cầu và dẫn đầu chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển đội ngũ doanh nhân

7 GIẢI PHÁP HIỆN THỰC HOÁ MỤC TIÊU

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết số 41 đã gợi ý 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đồng bộ hóa và đảm bảo việc thực hiện các quan điểm và mục tiêu đã được xác định, phù hợp với tình hình mới và bối cảnh hiện tại.

Thứ nhất, cần nâng cao ý thức về vai trò và vị trí của doanh nhân trong sự phát triển đất nước. Việc tuyên truyền thông tin, vận động và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân là rất cần thiết. Đặc biệt, cần vận động đội ngũ doanh nhân hiểu rõ và đầy đủ về sứ mệnh và vai trò của mình, cùng với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, cần hoàn thiện chính sách và pháp luật, tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và bình đẳng để doanh nhân và doanh nghiệp có thể phát triển và cống hiến. Trong đó, việc rà soát, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và đồng bộ các quy định theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng về việc phát triển đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng.

Chú ý đến việc xây dựng và hoàn thiện chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tái chế và chia sẻ cũng như tìm kiếm các lĩnh vực và mô hình sản xuất, kinh doanh mới để mở rộng không gian phát triển cho doanh nhân và doanh nghiệp. Cần nghiên cứu và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân và doanh nghiệp đột phá trong các lĩnh vực mới có tiềm năng và lợi thế.

Ngày thứ ba, trong việc phát triển đất nước trong thời kỳ mới, việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân là rất quan trọng. Vì vậy, đã ban hành chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân quốc gia, ngành và địa phương, cùng với mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Để đạt được mục tiêu này, chính sách đột phá sẽ được hình thành và phát triển để giúp các doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn dẫn dắt một số ngành và lĩnh vực then chốt trọng yếu, có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất và phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo.

Những mô hình kinh doanh mới này sẽ ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Không chỉ có thế, mô hình kinh doanh này còn bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp đất nước ta phát triển bền vững.

Nhờ vào những chính sách và chiến lược này, đội ngũ doanh nhân của đất nước sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Thứ tư: Trong quá trình xây dựng nền kinh tế phát triển, đạo đức và văn hoá kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Điều này càng được khẳng định trong bối cảnh hiện nay khi các yếu tố đạo đức và văn hoá kinh doanh ngày càng được đặt lên hàng đầu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta là giúp đội ngũ doanh nhân Việt Nam hoàn thiện và gắn kết với bản sắc dân tộc, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, chúng ta cũng cần vận động đội ngũ doanh nhân phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức và văn hoá kinh doanh, tiếp cận được tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới. Chúng ta cũng cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Thứ năm: Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, chúng ta cần tăng cường đoàn kết, hợp tác và liên kết giữa các thành viên trong xã hội. Trong đó, sự hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và trí thức là rất quan trọng. Đây là cách hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác và liên kết này cũng được lãnh đạo của Đảng điều khiển. Chỉ có sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong xã hội mới đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển đất nước.

Thứ sáu: VCCI và các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Việc tăng cường vai trò của VCCI cũng như các tổ chức này là một điều cần thiết để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

Đồng thời, thông qua các tổ chức đại diện này, các doanh nghiệp có thể hợp tác, liên kết với nhau để phát triển sản xuất, tiếp cận được các nguồn lực kinh tế và thông tin mới nhất từ thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ bảy: Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát huy vai trò

MỞ ĐẦU CHO MỘT GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA DOANH NHÂN VIỆT NAM

Trong Hội nghị toàn quốc của các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam vào sáng ngày 11/10 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – ông Phạm Tấn Công đã gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân trong dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và thông báo về Nghị quyết mới nhất của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới – Nghị quyết 41.

Ông Phạm Tấn Công cho biết rằng Nghị quyết này sẽ thay thế cho Nghị quyết 09 và là món quà đặc biệt từ Đảng và Nhà nước dành cho giới doanh nhân Việt Nam trong dịp Tết doanh nhân năm nay. Theo Chủ tịch VCCI, Nghị quyết 41 chắc chắn sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của các doanh nhân nước ta.

Nội dung mới của Nghị quyết này bao gồm quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ sắp tới. Đây không chỉ là những nội dung mới mà còn rất quyết liệt, rất trúng mong đợi của giới doanh nhân và xã hội.

Đây là thông tin vô cùng tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam. Chúng ta hy vọng rằng sự ra đời của Nghị quyết 41 sẽ tạo đà để các doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong ngày 11/10, tại cuộc gặp mặt giới doanh nhân Việt Nam được tổ chức bởi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch VCCI đã lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết 41 đối với sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một bước đột phá quan trọng mang tính cách mạng cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Nghị quyết 41 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi và nhiệm vụ của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, Nghị quyết này cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045.

Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp Việt Nam đã cam kết nỗ lực vươn lên, đoàn kết và hợp tác với Chính phủ và Đảng nhằm vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Chính sách của Chính phủ và Đảng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vươn lên.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Đỗ Ngọc An đã đánh giá cao Nghị quyết 41 và cho biết rằng Nghị quyết này không chỉ kế thừa những nội dung còn nguyên giá trị của Nghị quyết 09-NQ/TW mà còn đưa ra những nội dung mới trong quan điểm, định hướng và mục tiêu. Đây là bước đột phá quan trọng để tạo đà phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển trong tương lai.

Trong Nghị quyết 41, quan điểm được định rõ là đội ngũ doanh nhân có vai trò quan trọng và vị trí cao trong xây dựng đất nước. Tương tự như Nghị quyết 09, Nghị quyết 41 còn bổ sung thêm rằng doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt hỗ trợ công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cũng như việc hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, Nghị quyết này còn nhấn mạnh việc xây dựng, tôn vinh và khích lệ sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân, những người có lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, mong muốn cống hiến và tuân thủ pháp luật, góp phần vào sự thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước.

Theo Nghị quyết 41 mới này, các cấp ủy đảng được yêu cầu nắm bắt trách nhiệm tôn vinh, động viên và khuyến khích những doanh nhân có đóng góp. Ông Đỗ Ngọc An đã nhấn mạnh điều này.

Nghị quyết đã xác định quan điểm nhằm tận dụng sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo ra môi trường thuận lợi, an toàn và công bằng để các doanh nghiệp phát triển và đóng góp. Đây là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân.

Bài viết dựa theo thông tin từ Vneconomy.vn

Bài viết liên quan

Gọi +84 345 909 909